Thomas Götz 

Thomas Götz, Kleine Zeitung
Thomas Götz
Kleine Zeitung

Kleine Zeitung, Wien