Kirill Martynov

deputy editor, Novaya Gazeta

Kirill Martynov
Kirill Martynov

Kirill Martynov, Russian journalist, and educator. Deputy Editor in Novaya Gazeta. Co-founder of Free Moscow University. PhD from Lomonosov Moscow State University.